Books Frontpage Empresa i administració
 • 26,16 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock
  • Unit(s)
  • Comprar
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 06/02/2020

Features:

 • Pages: 272
 • Format: 27x21 cm
 • Edition Date: 2011
 • Edition: 1
 • Language: Castellano.
 • Binding: Libro en otro formato.
 • Weight: 0,70 kg.
 • Empresa i administració

 • 9788497328524
 • Authors: María José Escudero Serrano [Autor], María Amparo De La Encarnación Gabin [Autor], Beatriz Vázquez Blömer [Autor]

 • Aquest llibre desenvolupa tots els continguts del mòdul professional d'Empresa i Administració que es contemplen en el Reial Decret 1631/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Gestió Administrativa i es fixen els seus ensenyaments mínims.;Està adreçat als estudiants que cursen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, tot i que també els resultarà de gran utilitat a totes aquelles persones que vulguin ampliar la seva formació.;El seu contingut, exposat de forma amena i clara, ofereix la formació necessària per dur a terme les funcions de suport administratiu de les tasques que es realitzen a l'empresa, tant pel que fa referència a les obligacions fiscals com a la seva relació amb els diversos organismes públics.;Per cobrir totalment els objectius del mòdul, el temari s'ha estructurat en els capítols següents;• Característiques de la innovació empresarial.;• El concepte jurídic d'empresa i empresari.;• El sistema tributari.;• Obligacions fiscals de l'empresa I: IAE, Declaració censal i IVA.;• Obligacions fiscals de l'empresa II: IRPF i Impost de societats.;• Estructura funcional i jurídica de l'Administració central, autonòmica i local.;• Les relacions entre administrat i Administració pública I: l'acte i el procediment administratiu.;• Les relacions entre administrat i Administració pública II: els contractes administratius i la jurisdicció administrativa.;• Gestió de la documentació davant l'Administració pública.;En cada capítol, el contingut teòric es recolza en una sèrie de casos pràctics resolts per facilitar la comprensió dels conceptes explicats. També es proposen activitats per fer a l'aula a mesura que el professor avança en la seva explicació.;A més, al final de cada capítol s'inclou un resum, activitats de comprovació de tipus test perquè l'alumne revisi la matèria estudiada i activitats d'aplicació perquè pugui treballar els continguts d'una forma més pràctica.;Com a complement didàctic, el material de suport per al professor inclou la guia didàctica, el solucionari de les activitats proposades i un dossier amb models d'examen.
 • 26,16 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock